Openbare ruimte en recreatie

Groen is voor iedereen

Een plek om te wonen, leren, werken en spelen. De inrichting van onze openbare ruimte is essentieel voor een gezonde, klimaatadaptieve stad. Farwick zet groen op een multifunctionele manier in, zodat de effecten zichtbaar en meetbaar zijn; denk aan wadi’s, tiny forests en multifunctionele groendaken met waterberging. Farwick is voor haar opdrachtgevers een co-maker op het gebied van advies, realisatie en onderhoud van deze innovatieve groenoplossingen. Deze groenconcepten dragen bij aan een prettige leef-, werk-, zorgomgeving en verhogen de quality of life. Want groen is voor iedereen!

Ruimte om te bloeien

Farwick werkt voor gemeentes, corporaties en projectontwikkelaars om een volmaakte en doelmatige inrichting van (openbaar-)groen te bewerkstelligen. Naast een maatschappelijk belang, vertegenwoordigt groen ook een grote economische waarde. Het vergroot de leefbaarheid voor de inwoners en biedt oplossingen voor klimaatbestendigheid. Groen brengt verkoeling, zet CO2 om in zuurstof en bindt fijnstof. Tegelijkertijd kan groen bijdragen aan het terugbrengen van biodiversiteit in de stad. Openbaar groen zorgt dus op vele manieren voor een leefbare stad (wijzer met groen in stad).

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij.
Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. Wilt u meer weten over natuurinclusief bouwen en wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bent u al bekend met het concept Green-to-Colour? Wij zijn partner van dit vasteplanten-concept en informeren u graag over de mogelijkheden!

Onderhoud in vertrouwde handen

Al vele decennia onderhouden wij het groen in wijken en bij wooncomplexen voor gemeentes, corporaties en VVE's. Daarbij is goede communicatie van groot belang: terugkoppeling naar opdrachtgever en nauw contact met bewoners. Voor sommige opdrachtgevers werken wij met een GIS-beheersysteem waarbij het complete areaal digitaal beschikbaar is en waarbij monitoring en rapportage geheel digitaal verloopt. Volledige ontzorging van onze opdrachtgevers staat hierbij voorop.

Ook niet-planmatig onderhoud is bij ons in vertrouwde handen. Wij beschikken over een technische dienst met compleet ingerichte service-bussen. Hiermee kunnen wij snel van dienst zijn bij elk noodgeval zoals lekkage, afwateringsproblemen, (nood)-reparatie aan verhardingen en nog veel meer.

Header 1

Openbare ruimte en recreatie

Hoe groen is uw stad ingericht ?

Bekijk onze projecten of neem direct contact op